REGULAMIN

I. PRZEDMIOT REGULAMINU

1. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Apartamentów Złoty Groń i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez podpisanie karty meldunkowej, jak również poprzez zapłatę całej należności za pobyt w Apartamentach. Dokonując ww. czynności Gość potwierdza iż zapoznał się i akceptuje regulamin.
2. Regulamin obowiązuje wszystkich Gości przebywających na terenie Apartamentów Złoty Groń.

II. DOBA HOTELOWA

1. Pokój wynajmowany jest na doby hotelowe.
2. Doba hotelowa trwa od godziny 15:00 do godziny 10:00 dnia następnego.

III. REZERWACJA, MELDUNEK I PŁATNOŚCI

1. Podstawą do zameldowania Gościa jest okazanie pracownikowi Recepcji dokumentu tożsamości ze zdjęciem oraz podpisanie karty meldunkowe.
2. Gość nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres za który uiścił należną opłatę za pobyt.
3. Apartamenty mogą odmówić przyjęcia Gości, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin w szczególności poprzez wyrządzenie szkody na mieniu Apartamentów lub ich pracowników.
4. Gość reguluje należności za całość deklarowanego pobytu. Za wcześniejszy wyjazd Apartamenty Złoty Groń nie zwracają pieniędzy.

IV. ODPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCI

1. Dzieci poniżej 12 roku życia powinny znajdować się na terenie Apartamentów pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszystkie szkody powstałe w wyniku działań dzieci.
2. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszystkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenie wyposażenia i urządzeń technicznych Apartamentów, powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.
3. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu, Apartamenty mogą odmówić świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka jest zobowiązana do niezwłocznego zastosowania się do żądań Apartamentów.
4. Każdorazowa Gość opuszczający pokój ze względów bezpieczeństwa, powinien wyłączyć wszystkie urządzenia elektryczne, zgasić światło, zakręcić krany oraz zamknąć drzwi.

V. ODPOWIEDZIALNOŚĆ APARTAMENTÓW

1. Gość powinien zawiadomić Recepcję o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
2. Apartamenty nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenia i utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa, przedmiotów w nim pozostawionych oraz żywych zwierząt, niezależnie od tego, czy pojazdy te zostały zaparkowane na parkingu Apartamentów, czy poza terenem.

VI. ZWROT RZECZY POZOSTAWIONYCH

1. Przedmioty osobistego użytku, pozostawione w pokoju przez wyjeżdżającego Gościa, będą na jego prośbę odesłane na wskazany przez gościa adres. Koszt przesyłki pokrywa Gość.
2. W przypadku nie otrzymania od Gości dyspozycji odesłania pozostawianych rzeczy, Apartamenty przechowają powyższe przedmioty przez okers tygodnia, a po upływie tego okresu przedmioty przechodzą na własność Apartamentów Złoty Groń. Artykuły spożywcze nie będą przechowywane.

VII. CISZA NOCNA

1. W Apartamentach obowiązuje cisza nocna od godziny 22:00 do godziny 7:00 rano.
2. Apartamenty zastrzegają sobie prawo do organizowania imprez w godzinach ciszy nocnej.

VIII. REKLAMACJE

1. Goście mają prawo do składania reklamacji w przypadku zauważenia uchybień w jakości świadczonych usług.
2. Wszystkie reklamacje przyjmuje Recepcja.
3. Reklamacja powinna być złożona niezwłocznie po zauważeniu uchybień w standardzie świadczonych usług.

IX. POSTANOWIENIA DODATKOWE

1. W Apartamentach i jego otoczeniu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu poza wyznaczonymi do tego miejscami, przeznaczonymi do tego celu.
2. W pokojach nie można przechowywać ładunków niebezpiecznych – broni i amunicji, materiałów łatwopalnych, wybuchowych.
3. Gość wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2002r. Nr 101. pox. 926 z późniejszymi zmianami) przez Apartamenty Złoty Groń.
4. Zabrania się prowadzenie na terenie Apartamentów akwizycji i sprzedaży obnośnej.
5. Zabrania się nadmiernego hałasowania na terenie Apartamentów, powodowania nieprzyjemnych zapachów i innych rzeczy, które przeszkadzają , szkodzą czy irytują pozostałych Gości.
6. Gościom nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w pokojach i ich wyposażeniu.
7. Jeżeli Gość pod wpływem alkoholu lub środków odurzających zakłóca spokojny pobyt innych Gości lub funkcjonowanie Apartamentów, może zostać z niego usunięty.
8. Zabrania się wnoszenie sprzętu narciarskiego do pokoju.
9. Przypominamy Państwu, że wszystkie pokoje w Apartamentach są pokojami dla NIEPALĄCYCH . Pokoje wyposażone są w system dymu.
10. Obiekt jest monitorowany całodobowo.